Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση για Υποβολή Προσφορών

Η ΙΑΕΔΣΕ στα πλαίσια της υλοποίησης εγκεκριμένου προγράμματος LEADER με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011012849, προσκαλεί για την υποβολή προσφορών σχετικά με:

  • Μελέτη για καταγραφή λαϊκής παράδοσής διατροφικών  δεδομένων 
  • Μελέτη για καταγραφή λαϊκής παράδοσης  προσφύγων και καπνικών δεδομένων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την προσφορά τους έως τις 13/07/2020 και ώρα 13:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας.